/

 

  

JUST NU ...

TAKOMLÄGGNING

Vi kommer nu att påbörja takomläggning på våra hus. Först ut är NP 36-42 som kommer påbörjas 26 November och förväntas pågå under ca en månad. Resterande hus kommer att ske under 2022 så snart väder tillåter att jobbet kan påbörjas.


NARKOTIKA UNDER BRON

Tyvärr har vi fått en del narkotikaförsäljning på gårdarna igen så vi vill uppmana medlemmarna att anmäla misstänkt brottslig aktivitet till vår grannsamverkan på grannsamverkan@blavalen.se Är det pågående brott ska ni ringa 112 och de kopplar då in narkotikapolisen som förhoppningsvis kan vara snabbt på plats. Alla tips är av värde och ju fler anmälningar desto högre prioritet får detta hos polisen.

Vanligaste platsen är området under bron runt det lilla huset på kvällstid.


NYHETSBREV NOVEMBER 2021

Extrastämma 18 oktober, poströstning

Stämman och poströsträkningen hölls i lokalen NP 36 med närvaro av styrelsen, Johan Lundegren, Ingemar Nilsson, Annika Attesjö, Annika Lundberg och Christoffer Wahlborg, samt två rösträknare Rebecka Widell lgh 342 och Helena Nilsson lgh 408.

Intresset för frågorna som skulle beslutas i var stort liksom röstdeltagandet, 101 giltiga röster. Det var 8 ogiltiga röster, varav 3 st med felaktigt lägenhetsnummer, en med 2 röstsedlar från samma lägenhetsnummer och 4 st som inkom efter att röstbrevlådan stängts kl 22.00 den 17 oktober.

 

Fråga 1

Ytan, 260 m 2, byggs om till bostadsrätter som säljs och föreningen får inkomst av överskottet efter ombyggnadskostnaderna dragits av samt framtida avgiftsintäkter från bostadsrätterna.

94 st -    Ja, röstar för styrelsens förslag att bygga om till bostadsrätter.

6 st -      Nej, röstar mot styrelsens förslag att bygga om till bostadsrätter.

1 st -      avstår

Slutsats; Styrelsen kan gå vidare med ombyggnation av lokalyta.

 

Fråga 2

Tillägg i stadgar                   §31               Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

…”Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.”

62 st -    Ja, röstar för styrelsens förslag om tillägg i stadgarna.

35 st -    Nej, röstar mot styrelsens förslag om tillägg i stadgarna

4 st -      avstår

 

Fråga 3

Tillägg i stadgar                   §12               INSATS, AVGIFTER MM     

”Särskild debitering vid vållande av vattenskada

Medlem som orsakat en vattenläcka som spridit sig utanför den egna lägenheten och således orsakad en kostnad som drabbar föreningen. Föreningen har då rätt att kräva den enskilda medlemmen på hela självrisken på föreningens försäkring alternativt den faktiska kostnaden ifall den understiger självrisken.”

65 st -    Ja, röstar för styrelsens förslag om tillägg i stadgarna att medlem som orsakat vattenskada skall stå för föreningens kostnad.

35 st -    Nej, röstar mot styrelsens förslag om tillägg i stadgarna att medlem som orsakat vattenskada skall stå för föreningens kostnad.

1 st -      avstår

Slutsats; De två stadgetilläggen går vidare till nästa stämma för beslut enligt §29 Ändring av dessa stadgar. ”Ett beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.”

 

Styrelsen kommer att gå igenom de kommentarer som gjorts på röstsedlarna samt inkomna mail. Syftet med de båda tilläggen är att tydliggöra i fråga 2 att inredning, såsom kakel i ett badrum kan skadas om stämman beslutat om ex vis en stamrenovering. Fråga 3 är om medlemmarna skall[AA1]  stå för föreningens försäkringskostnad för en vattenskada vållad av oaktsamhet vid renovering.
Texterna i de båda stadgetilläggen skall granskas.

 

 Hälsar

Styrelsen