/

 

 

INFORMATION ANGÅENDE RENOVERING & OMBYGGNAD

Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena. Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen i det fall något känns oklart. 

Ändring av lägenhet 

Enligt § 33 i föreningens stadgar får du som medlem inte göra väsentliga förändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen skall godkänna begäran om ändring om detta inte medför skada på föreningens hus eller men för annan medlem. Ansökan för ombyggnation bör sändas via epost till renovera@blavalen.se innan den påbörjas. Vi vill även att du bifogar ett underskrivet intyg med din ansökan.

Nedan anges exempel på förändringar som kräver tillstånd:

• Ingrepp i bärande konstruktion (medges i princip inte)

• Ändringar av befintliga ledningar för el, vatten, avlopp, värme och ventilation

• Inglasning av balkong

• Montering av markiser

• Uppsättning av parabolantenn

• Ändringar i lägenhetens planlösning eller annan väsentlig förändring

Vid ändringar skall du som medlem säkerställa att gällande lagar och normer efterlevs. Planritning skall lämnas in till föreningen vid ändring av planlösning. Ritning skall även lämnas in vid godkända ändringar av vatten, avlopp, värme, och ventilation.

Medlem ansvarar för direkta och eventuella framtida följdskador eller krav på återställande som kan relateras till egna ändringar i lägenheten.


Utvändiga förändringar

Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke. Tillstånd kan erhållas for montering på balkong i det fall föreningens anvisningar följs.

För att bevara helhetsintrycket på Nordostpassagen är endast två kulörer godkända, när det gäller träpaneler, fönster och balkongdörr. Dessa är brun 8005-Y80R och beige 2010-Y50R.

Balkong och träpanel tillhör fasaden och ägs av föreningen. Påbyggnad och ändringar måste godkännas av styrelsen.


Inglasning av balkong

Föreningen har ett generellt bygglov för inglasning av balkonger, som du kan nyttja mot en avgift; läs mer här!


Behörighet

Som medlem ansvarar du för eller äger rätt att utföra underhåll som i vissa fall kräver sakkunskap och behörighet.

Elarbeten kräver erforderlig kännedom och i många fall elinstallatörsbehörighet. I våra hus har vi endast 1-fas 230V 25 ampere per lägenhet. Viktigt att tänka på när man köper nya vitvaror m.m. 

God inomhusmiljö

Föreningens fastigheter är utrustade med mekanisk till- och frånluftsventilation. I samband med arbetet och bytet av ventilationsfläktar har vårt fläktsystem asbestsanerats, detta till en betydande kostnad. Det är därför viktigt att all kök- och badrumsrenovering fortsättningsvis utförs enligt regler från Arbetsmiljöverket.

För att kunna säkerställa en god inomhusmiljö måste ventilationsflödena fungera. Vi genomför därför i enlighet med gällande lagstiftning med jämna tidsmellanrum ventilationskontroller. Du kan själv bidra till att skapa en god inomhusmiljö.

• Mekaniska frånluftsfläktar t.ex. köksfläktar får inte anslutas direkt till frånluftskanaler. Mekaniska köksfläktar ska utrustas med egna kolfilter.

• Sätt inte igen vare sig tillufts- eller frånluftskanaler då detta inverkar negativt på ventilation i hela huset.

• Rengör ventilationsdonen i din lägenhet från damm och smuts.

• Ändra inga inställningar på donen.


Byggavfall

Bygger du om i lägenheten ligger ansvaret på dig som medlem att själv forsla bort byggavfall, som köks- och badrumsinredningar, golvmattor, kakel, klinker och gipsskivor mm. De kommunala återvinningscentralerna tar hand om byggavfall. Du får inte använda grovsoprummet till dessa material.Att göra allra först

Vid renovering eller ombyggnad, ska följande tre punkter genomföras innan arbetet kan börja:

1. Ansökan om ombyggnad skall skickas till styrelsen som i sin tur skall godkänna byggnationen. Ansökan hittar du här.

2. Vid renovering av kök och badrum skall provtagning av asbest göras av auktoriserad firma och intyg lämnas till styrelsen. 

3. Informationen om regler för hantverkare som utför arbete i föreningen skall skrivas under; hantverksarbete såsom betongborrning, bilning, spikande, rivning, får endast ske på vardagar kl  8.00-17.00.

Enklare arbeten som inte är störande för grannarna får utföras fram till kl 19 på vardagar, och på helgerna kl 11-15. Dock ej betongborrning, bilning, spikande, rivning etc.


Tillstånd, bygglov och bygganmälan

Vid vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens tillstånd och för vissa åtgärder krävs även bygglov eller bygganmälan. Är du osäker; kontakta förvaltningen.


Ändringsarbete i badrum och kök

I vår förening kan det finnas asbest i kakelfogar och kakelfix i kök och badrum. Om du ska renovera kök eller badrum är det viktigt, och på ditt ansvar, att ta reda på om det finns asbest i din lägenhet. Finns det asbest i kakel/klinkerfogarna eller i fixmaterialet MÅSTE det saneras enligt regler från Arbetsmiljöverket AFS 2006:1 - Asbest. Ytligare information om t ex provtagning hittar du här.

I samband med ombyggnad av badrum ombesörjer och bekostar föreningen byte av golvbrunn, till ett maxbelopp av 2500 kr inkl moms, i befintligt läge, samt montering av avstängningsventil till kall- och varmvatten vid behov. För utbetalning för kostnad för golvbrunn skickas kvitto samt kontonummer som beloppet skall inbetalas till föreningens ekonomiska förvaltare Primär, kontakta Marie Rehnberg.

Du får på eget ansvar och egen bekostnad flytta golvbrunn och avloppsledningar i bjälklag till annat läge. Arbetena skall utföras fackmannamässigt av hantverkare med behörighet. Bjälklaget är tunt och risk för genombilning till underliggande lägenhet är stor. Det finns även en risk för sönderbilning av armeringsjärn, vattenrör och elledningar. Skulle skador av denna eller annan art uppstå i samband med egna arbeten åligger det dig att ombesörja och bekosta erforderliga åtgärder för återställande av uppkomna skador i och utanför din lägenhet. Vid skador skall information lämnas till förvaltningen.

Föreningen har tagit ett principbeslut sedan tidigare att vattenburen golvvärme inte är tillåten. Handdukstork får inte kopplas till fastighetens radiatorsystem. Inspektionsluckorna skall lämnas tillgängliga. Välj kranar som är utsedda för bruk i flerfamiljshus. IKEAs kranar är till exempel förbjudna.


Gällande branschregler = krav från försäkringsbolagen

Keramiska plattor - Byggkeramikrådets regler gäller, se bkr.se Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos BKR före byggstart. Kvalitetsdokument och monteringsanvisning enligt BKR lämnas efter avslutat arbete.

Tätskikt i badrum (plastmattor mm) - Regler enligt Svensk Våtrumskontroll (GVK) gäller, se gvk.se Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos GVK före byggstart. Våtrumsintyg enligt GVK lämnas efter avslutat arbete.

Vatteninstallation - Branschregler för säker vatteninstallation gäller, se sakervatten.se  Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos Säker Vatten, före byggstart. Intyg enligt Säker Vatten lämnas efter avslutat arbete.


Undvik vattenskador

Vi drabbas årligen av stora kostnader orsakade av vattenskador. Dessa skador kan i många fall undvikas. Anlita behöriga hantverkare vid rörarbeten och arbeten i våtrum.

I din lägenhet finns det värme- och vattenledningsrör i väggar och golv. Dessa rör ligger i vissa fall mycket ytligt. Föreningen har drabbats av många vattenskador orsakade av att medlemmar eller hantverkare bilat eller borrat hål i värme- och vattenledningsrör.


Intyg att du tagit del av denna information innan renovering hittar du här.