/

 

 

TRIVSELREGLER - Allmänt

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av bostadsrättsföreningens stadgar.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter. Besittningsrätten regleras av Bostadsrättslagen.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjlighet att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet. 

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås. 

Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta förvaltningen eller skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman. 

Medlemmar som har förtroendeuppdrag, bidrar alla till att skapa den väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i. Har du intresse av att engagera dig i föreningens verksamhet som ledamot i styrelse, som husvärd eller i någon arbetsgrupp är du välkommen att kontakta styrelsen@blavalen.se


TRIVSELREGLER för BRF Blåvalen

BALKONGER Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Växter och träd får inte vara fristående utan måste stå i en kruka eller liknande. Börjar växter att växa ner i balkonggolvet är det ditt ansvar att ta bort trädet eftersom rötterna skadar betongen och kan sprida sig in i huset med katastrofala skador som följd. Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är tillåtet att använda elgrill på balkonger och uteplatser på första planet. Gasol och kol är förbjudet.


OMBYGGNAD/RENOVERING  När du bygger om eller utför arbete i din lägenhet är det  arbetstiderna måndag - fredag 08.00-17.00 som gäller. Vid övriga arbeten använd ditt omdöme och utför störande arbeten då de stör som minst, det vill säga inte alltför tidigt och inte alltför sent. Efter klockan 19.00 skall det vara helt tyst. På helgerna kan man utföra enklare arbeten kl 11-15. Dock ej betongborrning, bilning, spikande, rivning eller annat störande arbete. 

Ansökan för ombyggnation ska inlämnas till renovera@blavalen.se innan den påbörjas, ansökan hittar du här


CYKLAR, PULKOR OCH BARNVAGNAR måste ställas i särskilda, för ändamålet avsedda lokaler; EJ i trapphus och entréer. Tänk på att trapphusen är vår enda väg ut i händelse av brand samt att ambulanspersonal måste kunna komma fram denna väg. 

ELEKTRISKA INSTALLATIONER I våtrum och kök måste elektriska apparater anslutas till jordade eluttag. Vissa maskiner som exempelvis tvätt- och diskmaskiner ska endast anslutas av behörig fackman. Viktigt att tänka på vid köp av nya vitvaror mm är att det är du inte överstiger den totala effekten för säkringarna för din lägenhet.

FEST Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel. Se även under ”VÅR BOENDEMILJÖ”. 

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET Föreningen har en bokningsbar övernattningslägenhet med tillhörande parkeringsplats, som medlemmar kan hyra för sina gäster, under kortare perioder. Läs mer här

FÅGLAR får inte matas från balkongen eller på marken runt husen. Maten lockar även till sig möss, råttor och annan ohyra.

FÖRRÅD Källarförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen felanmäl till PLL. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare är stängda och låsta för att minska risken för att obehöriga tar sig in samt stöld. OBS! Branddörrar (”järndörrar”) ska alltid vara stängda. Alla föremål som placeras utanför ditt källarförråd räknas som skräp och kommer att slängas.

FÖRSLAG Har du förslag på förbättringar eller annat som kan bidra till vår föreningsutveckling är du välkommen att antingen maila styrelsen@blavalen.se eller lägga ditt förslag i vår brevlåda på NP 57 (expeditionen). Alla bidrag är välkomna.

HUSDJUR Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Hundar skall alltid vara kopplade. Rastning är förbjuden på gräsytor på gårdarna, gräsytorna på Jungmansgatan och i våra rabatter. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Det är inte ok att rasta hunden eller katten på balkongen/terrassen, men de får vistas där under ansvar. Det är inte ok att släppa ut katten i trapphuset. Ägaren måste ta ansvar så att husdjur inte tar sig in på andras terrasser/balkonger. 

NEDSKRÄPNING  Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Föremål i trapphus ökar även brandrisken. Tänk också på att underlätta för städpersonalen

PARABOL OCH ANTENNER  Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenner på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkongräcke eller fönster. Ev montering måste ske inom balkonggränsen.

RÖKNING Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen såsom hissar, källargångar, tvättstuga, trapphus mm. Det är förbjudet att kasta fimpar och snuskuddar. Du som går ut på balkongen för att röka bör vara lyhörd gentemot dina grannar som kan få sin boendemiljö förstörd av den rök som tar sig upp/in i deras lägenhet. Många är ju allergiker och har svåra problem när de kommer i kontakt med rökning. Du som upplever att du blir störd bör ta kontakt med din granne och förklara hur du upplever det.


AVFALLSHANTERING Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den! Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. 

Släng inte sådant som kan återvinnas i sopnedkastet! Sortera plast, metall, glas, kartong och papper i kärlen vid återvinningstationen, Vegagatan 19.

För matavfall har vi återvinning i grovsoprummet vid vegagatan.

För större och otympligare sopor använd grovsoprummet. Dock ej vitvaror, porslin och byggavfall m.m. Information om vad som får slängas finns i grovsoprummet (vid återvinningsstationen, nedanför trappan vid NP 42)Grovsoprummet öppnas med lägenhetstaggen.

Vi ställer även ut en container vid tre tillfällen varje år beställs en container för grovsopor till gården ovanför blåvalen. Detta sker v.3, v.19, v.43; information sätter vi på anslagstavlan i entrén. 

Vi har gemensam sopsug i våra fastigheter. Slängs för stora saker ner i sopnedkastet såsom pizzakartonger etc kan det orsaka stopp med mycket stora reparationskostnader som följd. Vid stopp i sopsugen, ring felanmälan omgående.

Felanmälan: 031-19 80 19 

Vid tre tillfällen varje år beställs en container för grovsopor till gården ovanför blåvalen. Detta sker v.3, v.19, v.43

TRAFIK Gården ska fungera som lekplats och träffpunkt för alla i området. Därför är biltrafik på gården endast tillåtet i samband med tunga transporter såsom t ex flyttransport. Mopedtrafik på gården är förbjudet. Som förälder är det ditt ansvar att se till att dina barn eller vänner till barnen inte kör moped på gården. Färdtjänst och utryckningsfordon har givetvis tillstånd att köra på gården.

TVÄTTSTUGA Tvättstugan har vi gemensam tillgång till och gemensamt ansvar för. Naturligtvis städar du efter dig och lämnar tvättstugan i det skick du själv vill möta den.

Du får endast boka en tvättid åt gången och det är viktigt att du håller din tid. Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga, då får du också bästa tvättresultat. Klor eller Klorin får inte användas för blekning och rengöring. Du får inte heller färga kläder eller tvätta mattor i maskinerna. Den som kommer efter dig kan få sin tvätt förstörd. Följ alltid reglerna som gäller för tvättstugan. 

Några tips om hur tvättstugan sköts: tag alltid bort "luddet" i torktumlaren efter användning, torka av golven även i torkrummen och alla bänkytor, samt rengör tvättho.


VATTEN OCH AVLOPP Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten senare än kl. 22. I toaletten får inte spolas ned annat än det den är avsedd för samt toalettpapper. Du är skyldig att rensa golvbrunn i bad- och dusch inkl. vattenlås.

Var uppmärksam på och anmäl snarast läckage från kranar och radiatorer (element) etc.


VÅR BOENDEMILJÖ Ur paragraf 9 i Bostadsrättslagen: ”inte utsättas för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra den boendes miljö att det inte skäligen bör tålas”. Tänk på dina grannar; begränsa störande ljud. 

När du bygger om gäller arbetstiderna måndag - fredag 08-17. Vid övriga arbeten använd ditt omdöme och utför störande arbeten då de stör som minst, det vill säga inte alltför tidigt och inte alltför sent. Efter kl 19 och på söndagar ska det vara tyst. Ansökan för ombyggnation bör inlämnas till renovera@blavalen.se innan den påbörjas, ansökan hittar du här. 

Prata gärna med dina grannar innan du ska ha en fest eller utföra arbeten i lägenheten, så att de vet om att det kommer att vara oljud och kan planera efter det. 

Barn och ungdomar ska inte använda trapphus och entréer som lekplats/uppehållsrum. Det stör alla i uppgången eftersom det är en väldig resonans i dessa utrymmen. Du är också ansvarig för att dina barns besökare inte stör dina grannar. Det är din uppgift som förälder att se till att det här efterlevs.

Se alltid till att entrédörrar går i lås efter dig vid in- eller utpassering till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. 


OM DET INTE FUNGERAR Många problem mellan grannar kan lösas genom att man pratar med varandra. Följer vi dessa enkla trivselregler har vi goda möjligheter att ha det väldigt bra tillsammans. Om du upplever att en granne inte följer reglerna och stör ditt boende, prata i första hand direkt med din granne. Om det ändå inte fungerar, anmäl till PLL.