/

 

 

INFORMATION ANGÅENDE RENOVERING & OMBYGGNAD

Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena. Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen i det fall något känns oklart. 

ÄNDRING AV LÄGENHET 

Enligt § 33 i föreningens stadgar får du som medlem inte göra väsentliga förändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen skall godkänna begäran om ändring om detta inte medför skada på föreningens hus eller men för annan medlem. Ansökan & Intyg för renovering och ombyggnation ska sändas via epost till renovera@blavalen.se innan den påbörjas.

Nedan anges exempel på förändringar som kräver tillstånd:

• Ingrepp i bärande konstruktion (medges i princip inte)

• Ändringar av befintliga ledningar för el, vatten, avlopp, värme och ventilation

• Inglasning av balkong

• Montering av markiser

• Uppsättning av parabolantenn

• Ändringar i lägenhetens planlösning eller annan väsentlig förändring

Vid ändringar skall du som medlem säkerställa att gällande lagar och normer efterlevs. Planritning skall lämnas in till föreningen vid ändring av planlösning. Ritning skall även lämnas in vid godkända ändringar av vatten, avlopp, värme, och ventilation.

Medlem ansvarar för direkta och eventuella framtida följdskador eller krav på återställande som kan relateras till egna ändringar i lägenheten.


UTVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR

Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke. Tillstånd kan erhållas for montering på balkong i det fall föreningens anvisningar följs.

För att bevara helhetsintrycket på Nordostpassagen är endast två kulörer godkända, när det gäller träpaneler, fönster och balkongdörr. Dessa är brun 8005-Y80R och beige 2010-Y50R.

Balkong och träpanel tillhör fasaden och ägs av föreningen medan balkongdörren ägs av lägenhetsinnehavaren. Påbyggnad och ändringar måste godkännas av styrelsen.


INGLASNING AV BALKONG

Föreningen har ett generellt bygglov för inglasning av balkonger, som du kan nyttja mot en avgift; läs mer här!

Färgen som är godkänd för balkongerna är RAL 8028.


ELARBETEN

Som medlem ansvarar du för eller äger rätt att utföra underhåll som i vissa fall kräver sakkunskap, behörighet och certifiering.

Elarbeten kräver erforderlig kännedom och i många fall elinstallatörsbehörighet. I våra hus har vi endast 1-fas 230V 25 ampere per lägenhet. Viktigt att tänka på när man köper nya vitvaror, induktionshäll m.m. 

VENTILATION

Föreningens fastigheter är utrustade med mekanisk till- och frånluftsventilation. I samband med arbetet och bytet av ventilationsfläktar har vårt fläktsystem asbestsanerats, detta till en betydande kostnad. Det är därför viktigt att asbestsanering utförs ifall det påvisats.

För att kunna säkerställa en god inomhusmiljö måste ventilationsflödena fungera. Vi genomför därför i enlighet med gällande lagstiftning med jämna mellanrum ventilationskontroller (OVK).

• Mekaniska frånluftsfläktar t.ex. köksfläktar får inte anslutas direkt till kökets frånluft. Endast fläktkåpa får kopplas på kökets frånluft. Motordrivna köksfläktar ska utrustas med egna kolfilter och får inte anslutas direkt till ventilationskanal.

• Sätt inte igen vare sig tillufts- eller frånluftskanaler som finns under element och i klädkammare då detta inverkar negativt på ventilation i hela huset.

• Rengör ventilationsdonen i din lägenhet från damm och smuts.

• Ändra inga inställningar på ventilationsdonen. OBS VIKTIGT!

(ventilationsdon)

BYGGAVFALL

Bygger du om i lägenheten ligger ansvaret på dig som medlem att själv forsla bort byggavfall, som köks- och badrumsinredningar, golvmattor, kakel, klinker och gipsskivor mm. De kommunala återvinningscentralerna tar hand om byggavfall. Du får inte använda grovsoprummet till dessa material. För asbestavfall ansvarar saneringsfirman för att detta tas till återvinningscentral.

ARBETSTIDER

Hantverksarbete såsom betongborrning, bilning, spikande, rivning, får endast ske på vardagar kl 8.00-17.00.

Hantverksarbete som inte är störande för grannar får utföras fram till kl 19.00 på vardagar och mellan kl.11-15 på helgerna.

 Gäller ej betongborrning, bilning, spikande, rivning etc.

Mindre jobb för att hänga upp en tavla eller hylla etc är okej under dessa tider.

HANTVERKARE

Vi drabbas årligen av stora kostnader orsakade av vattenskador. Dessa skador kan i många fall undvikas. Anlita därför behöriga hantverkare med certifieringar vid rörarbeten och arbeten i våtrum.

INNAN RENOVERING

Vid renovering eller ombyggnad, ska följande punkter genomföras INNAN arbetet kan börja:

1. Ansökan om renovering skall skickas till renovera@blavalen.se som i sin tur skall godkänna ändringen före byggstart. Ansökan hittar du här.

2. Vid renovering av kök och badrum skall alltid asbestprov på klinker/kakel fog och fix tas och skickas för analys. Ifall asbest påvisas måste asbestsanering utföras. Vi har i föreningen endast tre Godkända saneringsföretag. Dessa är de enda som får lov att användas!

Göteborgs Asbest och Rörservice AB

garab@telia.com

031-779 08 57

XL Riv AB

info@xlriv.se

0762887707

 Rivab AB

patric@rivab.se

031-513540

 

3. Intyg om att du själv och dina hantverkare har tagit del av informationen om  föreningens regler vid renovering .          Du själv som lägenhetsinnehavare är ansvarig gentemot föreningen.  Ansökan och Intyg för renoveringen skall sändas via epost till renovera@blavalen.se alt. med brev till Styrelsen brevlåda. 


ÄNDRINGSARBETE I BADRUM OCH KÖK

1.   ASBEST. I vår förening fanns det asbest i kakelfogar och kakelfix i kök och badrum i alla lägenheter när de byggdes. Det kan ha sanerats vid tidigare renoveringar men för att säkerställa detta måste du ta asbestprov och skicka in för analys. Finns det asbest i kakel/klinkerfogarna eller i fixmaterialet måste det saneras enligt regler från Arbetsmiljöverket AFS 2006:1 - Asbest. Se de företag som av föreningen är godkända för att utföra detta (information ovan). Använder du någon annan än dessa kan du bli skyldig till en sanering av hela husets ventilation och det kan bli kostsamt.

2.   GOLVBRUNN Du får på eget ansvar och egen bekostnad flytta golvbrunn och avloppsledningar i bjälklag till annat läge. Alla arbeten skall utföras fackmannamässigt av hantverkare med behörighet. Bjälklaget är tunt och risk för genombilning till underliggande lägenhet är stor. Det finns även en risk för sönderbilning av armeringsjärn, vattenrör och elledningar. Skulle skador av denna eller annan art uppstå i samband med egna arbeten åligger det dig att ombesörja och bekosta erforderliga åtgärder för återställande av uppkomna skador i och utanför din lägenhet. Vid skador skall information lämnas till vår tekniska förvaltning PLL.

3.   VÄRMEELEMENT Föreningen har tagit ett principbeslut sedan tidigare att vattenburen golvvärme inte är tillåten. Handdukstork får inte kopplas till fastighetens radiatorsystem.

4.   KÖKET I köket är det viktigt att tänka på att du behöver ha droppskydd under kyl/frys, diskmaskin samt diskbänk. Har du en diskmaskin måste du ha en avstängningsventil för vatten till diskmaskinen som sitter på köksblandaren. Detta är krav från försäkringsbolagen idag. En smart lösning är även att ha ett vattenlarm under köksskåpen som kan larma vid fukt. Det fungerar som ett brandlarm. Läs mer om detta hos Länsförsäkringar.

5.   UNDER RENOVERING

Det är viktigt att tänka på att gällande branschregler om utförande är ett krav från försäkringsbolagen

1.    Rivning - Vid rivning av badrum och kök där det finns asbest anlitas en av våra godkända firmor till rivning och sanering. VIKTIGT! Intyg på asbestsanering skickas efter avslutat arbete till renovera@blavalen.se

2.    Keramiska plattor - Byggkeramikrådets regler gäller, se bkr.se Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos BKR före byggstart. 

3.    Tätskikt i badrum (plastmattor mm) - Regler enligt Svensk Våtrumskontroll (GVK) gäller, se gvk.se Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos GVK före byggstart. VIKTIGT! Våtrumsintyg enligt GVK skickas efter avslutat arbete till renovera@blavalen.se

4.     Vatteninstallation - Branschregler för säker vatteninstallation gäller, se sakervatten.se  Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos Säker Vatten före byggstart. 

5.    Besiktning av badrum- VIKTIGT! Efter tätskiktet men innan jobbet med ytskikten av kakel/klinker eller plastmatta utförs i badrummet MÅSTE Lennart på HUSESYNING kontaktas för en besiktning. https://www.husesyning.se/

Denna besiktning bekostas av föreningen för att minimera risken för vattenskador. Utförs inte besiktningen kan du bli tvungen att riva badrummet igen. Hittar vår besiktningsman felaktigheter behöver även dessa åtgärdas av hantverkare innan badrummet kan bli godkänt. OBS! Boka i god tid.

 

CHECKLISTA

o   Skicka in ansökan om renovering samt intyg om att du och dina hantverkare har tagit del av våra regler för renovering till renovera@blavalen.se

o  Ta asbestprov på klinker- och kakelfix och fog

o  Sanera asbest om detta påvisats med ett av föreningens godkända företag

o  Kontrollera att dina hantverkare har godkända behörigheter och be om intyg för Säker vatten, GVK och BKR samt våtrumsintyg efter färdigställande som skickas till renovera@blavalen.se

o  Vid badrumsrenovering: Efter tätskiktet är färdigställt men innan keramiska plattor eller plastmatta läggs ställer vi krav på att badrummet besiktas av Lennart på Husesyning AB. Besiktningen bekostas av föreningen. Skulle ombesiktning krävas ifall för stora avvikelser hittas får bostadsrättsinnehavaren stå för de nya kostnaderna. Boka detta i God tid för att slippa avbrott i din renovering. 


ANSÖKAN & INTYG - ladda ner